Emergenza Festival 2018, lørdag – VoxHall

© Foto (Jason Champney)