Jaakko Eino Kalevi – Voxhall

© Foto (Louise Koustrup)